Rekrutacja do przedszkola 20224/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym !

Dnia 7 marca 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wolsztyn do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na jej terenie, na rok szkolny 2024/2025. Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego i będzie trwał do dnia 21 marca 2024 roku.
Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do dnia 21 marca 2024 r. spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.

W chwili rozpoczęcia rekrutacji, wniosek w formie elektronicznej będzie można wypełnić pod
następującym adresem:


www.gminawolsztyn.przedszkola.vnabor.pl


Podanie adresu e-mail rodzica we wniosku rekrutacyjnym umożliwi przesłanie informacji
o wynikach rekrutacji na wskazany adres. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo
wskazać maksymalnie 3 jednostki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1
oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy) 

Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz 1148 ze zm.), takie jak:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą nr LVIII/725/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 października 2023 r., takie jak:


1) miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszego wyboru ma swoja siedzibę – 16 pkt;


2) pozostawanie obojga rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 16 pkt;


3) pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt;


4) rozliczenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Wolsztyn – 12 pkt;


5) rozliczenie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Wolsztyn – 6 pkt;


6) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja lub uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 pkt;

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:
1) oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata;
2) zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;
4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru;
5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole.

Dnia 26 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 w poszczególnych placówkach uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli
publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno miejsce wyboru – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w jednostce
wskazanej przez nich jako jednostka pierwszej preferencji.
W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego - rodzice zobowiązani
są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 12 kwietnia 2024 r.
(godz. 9.00) do 23 kwietnia 2024 r. (godz. 15.00). Niepotwierdzenie woli w podanym
terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w jednostce

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny dziecka nieprzyjętego podczas rekrutacji może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do danej jednostki, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym .

 


Burmistrz Wolsztyna
/-/ Wojciech Lis
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspkeblowo.pl 2015 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u